Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Introductie
We zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website. In dit beleid leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid stemt u toe in ons gebruik van cookies overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:
(a) gegevens over uw computer en uw bezoeken aan, alsmede het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, type en versie van uw browser, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en de navigatiepaden);
(b) gegevens die u aan ons verstrekt bij de registratie op onze website (inclusief uw e-mailadres);
(c) gegevens die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (waaronder uw naam, profielfoto’s, locatie en e-mailadres);
(d) gegevens die u aan ons verstrekt voor het abonnement op onze kennisgevingen en/of nieuwsbrieven per e-mail (waaronder uw naam en e-mailadres);
(e) gegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van de diensten op onze website of die worden gegenereerd tijdens het gebruik van die diensten (waaronder het tijdstip, de frequentie en het patroon van het gebruik van de dienst);
(f) gegevens die u op onze website plaatst voor publicatie op het internet (inclusief uw gebruikersnaam, uw profielfoto’s en de inhoud van uw posts);
(g) informatie in of verband houdende met enige mededeling die u naar ons verzendt of via onze website verzendt (waaronder de inhoud van de mededeling en de gegevens over die mededeling);
(h) enige andere persoonsgegevens die u besluit naar ons te verzenden.

Voordat u de persoonsgegevens van iemand anders aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon krijgen om deze gegevens te verstrekken en voor het verwerken van die persoonsgegevens overeenkomstig dit beleid.

Persoonsgegevens gebruiken
Persoonsgegevens die aan ons zijn meegedeeld via onze website worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website zijn uiteengezet.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

a) onze website en ons bedrijf te beheren;
b) een persoonlijk tintje aan onze website te geven voor u;
c) uw gebruik van de diensten op onze website mogelijk te maken;
d) u mededelingen per e-mail te versturen waarom u specifiek hebt gevraagd;
e) u onze nieuwsbrief per e-mail te versturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op ieder moment laten weten dat u niet langer prijs stelt op de nieuwsbrief);
f) marketinginformatie te sturen over ons bedrijf waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent, per post of, indien u dat specifiek bent overeengekomen, per e-mail of een vergelijkbare technologie (u kunt ons op ieder moment laten weten dat u niet langer prijs stelt op marketinginformatie);
g) vragen en klachten van u of over u af te handelen met betrekking tot onze website;
h) onze website beveiligd te houden en fraude te voorkomen;
i) naleving van de voorwaarden betreffende het gebruik van onze website te controleren (inclusief het bewaken van privé berichten die via de particuliere Messaging Service van onze website zijn verstuurd).
 

Als u persoonsgegevens verzendt voor publicatie op onze website, publiceren wij en gebruiken wij die informatie overeenkomstig de machtiging die u ons verleent.
Als u een aanvraag voor een prijsopgave indient bij een van onze dealers via onze website, worden uw contactgegevens opgenomen in de geautomatiseerde prijsopgaveaanvraag die naar hen wordt verstuurd.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij geen persoonsgegevens door aan derden voor directe marketing door hen of door een andere derde partij.

Persoonsgegevens onthullen
We kunnen uw persoonsgegevens aan onze medewerkers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of subcontractanten bekendmaken voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.
We kunnen uw persoonsgegevens onthullen aan een lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen daarvan) voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

We kunnen uw persoonsgegevens onthullen:
(a) voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
(b) in verband met enige lopende of geplande juridische procedures;
(c) om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van het voorkomen van fraude en het beperken van kredietrisico’s);
(d) aan de (potentiële) koper van enig bedrijf of bedrijfsmiddel dat wij (overwegen te) verkopen; en
(e) enige persoon van wie wij redelijkerwijs mogen aannemen dat deze toestemming aan de rechter of een andere bevoegde instantie zal vragen voor onthulling van die persoonsgegevens waarbij naar ons redelijk oordeel een dergelijke rechter of instantie redelijkerwijs waarschijnlijk een gerechtelijk bevel zal geven voor de onthulling van die persoonsgegevens.

Behalve voor zover is voorzien in dit beleid zullen wij geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekken.

Internationale gegevensoverdracht
Gegevens die wij verzamelen kunnen worden opgeslagen en verwerkt in, en worden overgebracht naar een van de landen waarin wij opereren, zodat we in staat zijn de gegevens te gebruiken overeenkomstig dit beleid.
Persoonsgegevens die u bekend maakt op onze website of verzendt voor publicatie op onze website kan over de hele wereld beschikbaar zijn, via het internet. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke gegevens door anderen niet voorkomen.
U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in dit gedeelte.

Persoonsgegevens bewaren
In dit gedeelte zetten wij ons beleid en onze procedures uiteen aangaande het behoud van gegevens, waarmee wij beogen te voldoen aan onze juridische verplichtingen betreffende het behoud en de verwijdering van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken voor enig doel worden normaliter niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel.

U kunt uw account Mijn TMC te allen tijde verwijderen of een verzoek indienen voor verwijdering door een e-mail te sturen naar info@tropicalmarinecentre.co.uk. Daarmee worden alle persoonsgegevens in uw account die wij over u hebben gewist. De verwijdering van uw account heeft geen invloed op gegevens die u met ons hebt gedeeld op onze website en geen verband houden met uw account Mijn TMC, voorbeeld als u opmerkingen hebt geplaatst op uw Blog-pagina. Als u uw account Mijn TMC langere tijd niet hebt gebruikt, wordt het aangemerkt als inactief en dan behoudt TMC zich het recht voor om het permanent te verwijderen.

Niettegenstaande de andere bepalingen van dit gedeelte, behouden wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
(a) voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
(b) als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of geplande juridische procedure; en
(c) om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van het voorkomen van fraude en het beperken van kredietrisico’s);

Beveiliging van persoonsgegevens
We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Wij slaan alle persoonsgegevens die u ons verstrekt op onze (met wachtwoorden en firewalls) beveiligde servers op.
U onderkent dat de verzending van informatie over het internet inherent onveilig is, en wij kunnen de beveiliging van gegevens die over het internet worden verzonden niet garanderen.
Het is uw verantwoordelijkheid dat u uw wachtwoord voor toegang tot onze website geheim houdt; wij vragen u niet naar uw wachtwoord (tenzij u zich aanmeldt op onze website).

Wijzigingen
Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
U moet deze pagina daarom zo nu en dan lezen, om na te gaan of u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.
We kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in het beleid.

Uw rechten
U kunt ons de opdracht geven alle persoonsgegevens die we van u hebben aan u te verstrekken; dit gebeurt onder de volgende voorwaarden:
(a) het eerste verzoek brengt geen kosten met zich mee maar bij ieder daaropvolgend verzoek kan dat wel het geval zijn (momenteel een bedrag van GBP 10);
(b) u wordt gevraagd naar een passend identiteitsbewijs (wij aanvaarden doorgaans een fotokopie van uw paspoort die is gecertificeerd door bijvoorbeeld een bank, plus een originele kopie van een van uw rekeningen van een nutsbedrijf waarop uw huidige adres staat vermeld).

We kunnen persoonsgegevens waarom u verzoekt achterhouden voorzover dit wettelijk is toegestaan. U kunt ons altijd opdragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
In de praktijk zult u meestal uitdrukkelijk vooraf akkoord gaan met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of wij bieden u de gelegenheid aan te geven dat u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Websites van derden
Onze website bevat koppelingen naar, en gegevens van, websites van derden.
We hebben geen invloed op en zijn ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een bestand dat een identificator bevat (een reeks van letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verstuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificator wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server wil ophalen.
Cookies zijn "langdurige cookies" of "sessiecookies”: een langdurige cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde verloopdatum, tenzij deze eerder door de gebruiker wordt verwijderd; een sessiecookie wordt daarentegen aan het eind van de gebruikersessie verwijderd als de webbrowser wordt gesloten.
Cookies bevatten meestal geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden, maar persoonsgegevens die wij opslaan over u kunnen zijn gekoppeld aan informatie die in cookies is opgeslagen en uit cookies wordt verkregen.
Op onze website gebruiken we zowel langdurige cookies als sessiecookies.
U kunt de instellingen in uw browser aanpassen en weigeren cookies te ontvangen, maar bedenk wel dat het blokkeren van alle cookies een negatief effect heeft op de bruikbaarheid van veel websites.
Als u cookies blokkeert, bent u wellicht niet in staat alle functies op onze website te gebruiken.
U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen verwijderen. De verwijdering van cookies kan een negatieve uitwerking hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Registratie gegevensbescherming
Wij zijn als verantwoordelijke voor gegevensverwerking geregistreerd bij het kantoor van de Information Commissioner in het VK.
Ons registratienummer voor gegevensbescherming is ZA028177.

Onze gegevens
Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Tropical Marine Centre Ltd.
Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 6804160 en onze statutaire zetel bevindt zich in Solesbridge Lane, Chorleywood, Rickmansworth, Hertfordshire, WD3 5SX, Verenigd Koninkrijk.
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Solesbridge Lane, Chorleywood, Rickmansworth, Hertfordshire, WD3 5SX, Verenigd Koninkrijk.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met ons:
(a) per post, op het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website; of
(c) per e-mail, het adres is info@tropicalmarinecentre.co.uk

Dit document is aangemaakt met een sjabloon van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).